Gramática: Os compoñentes da oración. Actividade 1